Zero Waste hierarhija

zw-hierarhija

Zero Waste hierarhija kot jo je 2013 sprejel odbor ZWIA.

Zniževanje porabe in ohranjanje materialov

Zavračanje – spodbude proizvajalcem za dobavo takšnih izdelkov in embalaže, ki zagotavljajo omejeno količino odpadkov in emisij.

Vračanje – vzpostavitev sistemov, preko katerih so proizvajalci zavezani prevzeti izdelke in embalažo, ki povzročajo nastajanje odpadkov in emisij.

Manj nevarnih snovi – opuščanje uporabe nevarnih snovi in nadomeščanje z manj nevarnimi ali nenevarnimi alternativami.

Boljše oblikovanje – ugotavljanje zakaj se določeni materiali zavržejo in preoblikovanje sistema tako, da se lahko učinkovito porabijo

Manjša poraba in manj embalaže – porabiti manj, kupiti manj in z manj embalaže, izogibanje izdelkom za enkratno uporabo, uporaba lastne embalaže

Spodbujanje kroženja naravnih virov in spodbude za zniževanje količin nastalih odpadkov

Spodbude preko vladnega financiranja na vseh nivojih preusmeriti od pridobivanja surovin iz naravnih virov k spodbujanju krožnega gospodarstva. Vlade in podjetja bi morala vzpostaviti trajnostni način nabave, ki podpira družbeno in okoljsko odgovorne cilje.

Zagotoviti spodbude za kroženje materialov in obremenitve za nastajanje odpadkov (politike, sredstva za raziskave, zakonodaja itd.)

Vzpostavitev sistemov spodbud lokalnemu gospodarstvu (npr. načelo bližine, podpora trženju, politike, spodbude, zelena naročila, izmenjava informacij, itd.)

Oblikovanje trajnostnih in vračljivih izdelkov

Oblikovanje izdelkov z dolgo življenjsko dobo, ki jih je možno popraviti, ponovno uporabiti, preprosto razstaviti, v celoti reciklirati in so narejeni iz ponovno uporabljenih delov, recikliranih materialov ali trajnostnih materialov, pridobljenih iz obnovljivih virov.

Jasno označevanje izdelkov tako, da je vidno kdo je proizvajalec in iz katerih materialov so narejeni.

Zniževanje količin in toksičnosti materialov, uporabljenih pri proizvodnji.

Uvajanje lizinga storitev in izdelkov za potrošnike kot nadomestilo klasični prodaji izdelkov.

Prevzemanje izdelkov in embalaže po uporabi ter njihova ponovna uporaba ali recikliranje v gospodarskih ali naravnih ciklih.

Ponovna uporaba (ohranjanje vrednosti in uporabnosti)

Ponovna uporaba izdelkov.

Ponovna uporaba v nove namene (npr. stare fotografije za umetnost, obleke za vrečke, itd.)

Popravilo tako, da se ohranja vrednost in uporabnost izdelka.

Obnavljanje, predelava sestavnih delov, razstavljanje na sestavne dele, ki jih ponovno uporabimo.

Spodbujanje izmenjav, trgovin z izdelki ponovne uporabe, garažne razprodaje, boljših trgov in zbiranja v dobrodelne namene.

Spodbude in izdaja dovoljenj za predelavo izdelkov, oddanih v zbirnih centrih.

Spodbude kupcem, da prinesejo svojo embalažo in vrečke za večkratno uporabo.

Varno, učinkovito in lokalno recikliranje odpadkov

A)     Anorganski odpadki

Ločeno zbiranje čistih materialov v zbiralnicah in zbirnih centrih

Recikliranje vseh anorganskih materialov (npr. prst, kovine, steklo, keramika)

Recikliranje navzdol je manj zaželeno (npr. recikliranje izdelka za večkratno uporabo v izdelek za enkratno uporabo)

Razvoj lokalnih trgov in uporaba predelanih materialov tako, da ob tem učinkovito in z visoko vrednostjo ponovno uporabijo, reciklirajo ali kompostirajo izdelke ter embalažo.

Obdelava onesnaženih ostankov odpadkov pred odlaganjem.

B) Organski odpadki

Uporabne zavržke hrane najprej porabiti v prehrani za ljudi, zatem kot krmo za živali. Ostalo preko kompostiranja in anaerobne predelave vrniti v prst ali uporabiti kot gorivo, odvisno od lokalnih potreb po dušiku.

Promocija kompostiranja doma in znotraj podjetij.

Uporaba nižjih stroškov kot spodbuda nastajanju čistih tokov rastlinskega odpada, neobdelanega lesa ter drugih vhodnih materialov za kompostiranje.

Kompostiranje ostankov vzdrževanja zelenic, odpadne hrane in s hrano onesnaženega papirja v napravah za anaerobno predelavo ter vračanje organskih snovi v prst.

Uporaba zaprtih sistemov za bio odpadke v gosto poseljenih urbanih predelih.

Ločeno zbiranje tako, da se zagotavlja visok delež predelave in uporabe organskih odpadkov.

Mešanje ločeno zbranih organskih odpadkov in blata čistilnih naprav je smiselno samo, če so bila blata testirana in je dokazano, da ne bodo onesnažila končnega produkta in slednjega ne bomo uporabljali pri pridelavi hrane.

Urejeno odstranjevanje virov

Prepovedati toksične materiale in izdelke ali izdelke, ki jih ni možno varno ponovno uporabiti, reciklirati ali kompostirati.

Energetska predelava in pridobivanje goriv samo preko sistemov, ki delujejo pri bioloških temperaturah in pritisku, kot je trajnostni biodizel iz odpadnih rastlinskih olj ali biološka ali kemijska pridelava etanola iz zelenega odreza, blata čistilnih naprav, gnoja ali ostankov hrane.

Odlaganje je zadnji korak

Sortiranje materialov za recikliranje in raziskave možnosti preoblikovanja izdelkov.

Biološka stabilizacija pred odlaganjem.

Zahtevati finančno garancijo za vzdrževanje po zaprtju.

Načrtovanje sistemov tako, da so prilagodljivi spremembam odpadkovnih tokov v smeri Zero Waste.

Nesprejemljivo

Biološko aktivna odlagališča so nesprejemljiva.

Sežiganje mešanih komunalnih odpadkov, gum, lesa iz mešanih gradbenih odpadkov ali blat čistilnih naprav je nesprejemljivo.

Recikliranje nevarnih ali radioaktivnih odpadkov v izdelke ali gradbene materiale je nesprejemljivo.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...