Problem

Evropa prehaja z linearnega na krožni model upravljanja z viri, izvajanje teh sprememb pa poteka na lokalni ravni. Sprejetje in izvedba zakonov o preprečevanju nastajanja odpadkov, ponovni uporabi in ločevanju koristnih odpadkov morajo postati standard. Evropska mesta imajo pogosto vse pristojnosti in avtoriteto pri ravnanju z odpadki, zato imajo ključno vlogo pri vodenju prehoda k družbi brez odpadkov. Vendar moramo priznati, da je potreba po izobraževanju predstavnikov skupnosti in zero waste zagovornikov močno podcenjena in zato je njihovo usposabljanje bistveno. Prav s tem namenom pa nastaja naš učni načrt, ki bo  opolnomočil obstoječe in bodoče zero waste strokovnjake in ambasadorje za argumentirano vpeljevanje zero waste aktivnosti v lokalna okolja.

Cilji in aktivnosti

  • Ustvariti konkretne učne načrte za pospešitev širjenja mreže zero waste skupnosti v Evropi in doseči premike na lokalni ravni z izobraževanjem lokalnih predstavnikov.
  • Zagnati evropsko mrežo strokovnjakov in ambasadorjev zero waste, da bi ta načela uveljavili v svojih lokalnih skupnostih ter povečali obseg in učinek našega dela.

Trajanje projekta

1.11.2020 - 31.10.2022
Projekt financira Program Erasmus+.
Partnerji: Društvo Ekologi brez meja, Let’s Do It Foundation, Zero Waste Europe, Estonian University of Life Sciences in Tallinn University.

Evropski študijski obisk v Sloveniji (foto: Tjaša Jenko).