Objavljeno dne 22. september 2012, 10:09

Ministrstvo za okolje in prostor je 21. januarja predstavilo štiri podzakonske akte, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki. Gre za:

 1. Uredbo o ravnanju s komunalnimi odpadki
 2. Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih
 3. Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 4. Operativni program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov

 

 

Prvi dve uredbi sta medsebojno usklajeni in podani v enomesečno javno razpravo, na seji vlade pa naj bi bili uradno sprejeti v prvi polovici aprila 2011. Na ministrstvu pravijo, da bo Slovenija tako tretja država EU, ki bo popolnoma prenesla določbe relevantnih evropskih direktiv v svoj pravni red. Evropska unija namreč določa pravni okvir in cilje, članice pa potem vsaka posebej poskrbijo za implementacijo ukrepov za doseganje teh ciljev.

 

Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki ureja zbiranje, obdelavo in odlaganje odpadkov.

 

 • Novost pri zbiranju komunalnih odpadkov je uvajanje zbiranja odpadne embalaže in hišnih kuhinjskih odpadkov »od vrat do vrat«. Na ekoloških otokih se bosta zbirala samo papir in steklo.
 • Uredba delno ureja tudi zbiranje gradbenih odpadkov.
 • Uredba med drugim določa, da morajo vse (tudi javne) ustanove in podjetja obvezno ločeno zbirati papir, kovine, plastične materiale in kuhinjsko embalažo.

 

 • Izvajalci javnih komunalnih služb bodo morali ljudi obvezno ozaveščati in enkrat na leto pozvati šole, vrtce in druge vzgojnoizobraževalne zavode k zbiralnim akcijam, jim dati zabojnike in nato zbrane ločene odpadke tudi brezplačno odpeljati. Za primer nespoštovanja teh predpisov so predvidene tudi kazni.

 

 • Za vsako regijo bo predpisan delež ločeno zbranih frakcij – če se izvajalci tega ne bodo držali, bodo lahko izgubili svojo odločbo, da so zbiralci komunalnih odpadkov. Cilji bodo iz leta v leto višji, tako da bomo postopoma dosegli zahtevane stopnje ločevanja.

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredb o odlaganju odpadkov na odlagališčih določa mejne vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja odpadkov, obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zbiranjem odlagališč ter ravnanjem po njihovem zaprtju.

 

 • Od leta 2015 naprej naj bi delovalo samo še osem regijskih odlagališč z obvezno predhodno obdelavo v centrih za obdelavo odpadkov.
 • Ti dve uredbi sta povezani in podani v enomesečno javno obravnavo. Po javni obravnavi bo sledilo usklajevanje predlogov, uredbi bosta potem šli na medresorsko usklajevanje, predvideva pa se, da naj bi bili formalno sprejeti na eni od sej vlade v prvi polovici meseca aprila 2011.

 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja prenaša del odgovornosti na občine ter je tako lahko podlaga za kazenske sankcije.

 

 • Pogoj za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitve javne službe je soglasje občinskega sveta ali skupnega organa odločanja, kadar mora biti ustanovljen z zakonom, k predlagani ceni. To pomeni, da ni več potrebno pozitivno strokovno mnenje ministrstva za okolje, ki je bilo predpisano z veljavnim pravilnikom.

 

Operativni program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ki navaja konkretne cilje in zahteve, ki izhajajo iz evropske direktive o odlaganju odpadkov iz leta 1999 in evropske direktive o ravnanju z odpadki iz leta 2008. Program predvideva tudi termično obdelavo odpadkov.

 

Sodelujoči na novinarski konferenci so zatrdili, da se s spremenjeno zakonodajo cene za uporabnike ne bodo spremenile.

 

Vir:

http://www.mop.gov.si/si/splosno/cns/novica/browse/1/article/2022/7845/33a19c5412/

http://www.rtvslo.si/okolje/zarnic-erjavec-je-imel-premalo-casa-da-bi-uredil-vprasanje-odpadkov/249138