Objavljeno dne

Pretekli teden smo v Društvu Ekologov brez meja organizirali srečanje s predstavniki Društva mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije, Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje ter strokovnjaka s pravnega področja. Namen srečanja je bil pregled stanja na področju problematike divjih odlagališč in dopolnitev predlogov zakonodajnih sprememb na omenjenem področju, ugotovitev pomankljivosti ter načrtovanje nadaljnjih skupnih aktivnosti.

 

Že od prve akcije Očistimo Slovenijo Društvo Ekologi brez meja javnost in odločevalce opozarja na perečo in nerešeno problematiko divjega odlaganja. Z namenom poenotenja baze podatkov, natančnejšega nadzora in hitrejšega ukrepanja razvijamo digitalni register divjih odlagališč, ki se je izkazal za tisto orodje, ki bo ob nekaterih zakonodajnih izboljšavah omogočilo lažje reševanje problema. Hkrati smo na podlagi izkušenj, pridobljenih informacij in terenske raziskave pripravili tudi predloge zakonodajnih sprememb s področja nelegalnega odlaganja odpadkov, za katere menimo, da so nujne čim prej.

Te se nanašajo predvsem na izrekanje več in višjih kazni za nelegalno odlaganje, uvedbo institucije okoljevarstvenih nadzornikov (okoljske policije),  izboljšanje učinkovitosti inšpekcij, izboljšanje sistema nadzora odlaganja gradbenih odpadkov, poostritev ukrepanja na vodovarstvenih območjih, razširitev kroga pristojnih za kaznovanje, nadzor in ukrepanje pri primerih nelegalnega odlaganja (carina, policija, Zavod za gozdove), manjšanje cene dovoza gradbenega materiala na deponije, …

20120712_120409

Na srečanju deležnikov pri podrobnem pregledu zbranih predlogov in usklajevanju strokovnih mnenj (foto: Sabina Ogrič)

Pomembno je tudi, da je tokrat prvič za eno mizo sedel pretežni del deležnikov, ki so se strinjali, da je zbrane predloge potrebno preučiti iz čim več vidikov. Tako bomo lahko skupaj oblikovali strokovno najbolj optimalno rešitev sprememb zakonodaje. Obstoječe predpise želimo preoblikovati na način, da bodo sprejemljivi in predvsem izvedljivi tako za državno kot tudi za občinsko inšpekcijo, predvsem pa bodo preprečevali nelegalno odlaganje. Predstavniki obeh inšpektoratov, tako občinskih kot državnega, so izrazili veliko pripravljenost skupnega delovanja, saj smo predloge lahko uskladili. Pričakujemo tudi sodelovanje pristojnih z Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki bodo vabljeni na naslednji skupni sestanek. Ko bodo predlogi dokončno usklajeni, jih bomo predložili Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da najde način, kako jih vključiti v obstoječe predpise oziroma se pripravi nove.

Predloge smo sicer aprila po srečanju z generalnim sekretarjem vlade poslali na Vlado Republike Slovenije, ki jih je nato v preučitev in nadaljevanje postopkov odstopilo Ministrstvu za kmetijstvo in okolje in Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

table-starse table

Tabla v občini Starše (foto: Katarina Trstenjak) in izgled opozorilne table

Po letošnji akciji smo za občine pripravili tudi opozorilne table, ki obveščajo sprehajalce in druge obiskovalce terena, da je območje, na katerem se nahajajo, očiščeno in naj tako tudi ostane, sicer jih bo doletela kazen.

);
;
.''');

.