Objavljeno dne 11. january 2016, 09:01

Mreža slovenskih okoljskih nevladnih organizacij je bila vzpostavljena leta 2009 v okviru projekta Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj. Vendar sam začetek sega v leto 2007, ko je nastala Pobuda za trajnostni razvoj, Plan B za Slovenijo 1.0. Pobuda Plan B za Slovenijo je nastala kot odziv na vladni Plan A, na Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023, ki jo je Vlada RS sprejela 12. oktobra 2006, in sicer kot vizija alternativnega razvojnega scenarija za Slovenijo: da postane država blaginje in kakovostnega življenja v dejavnem sožitju z naravo. Neformalno so se povezale NVO, ki so na nacionalni ravni delovale na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja, rezultat takšnega povezovanja pa je bilo oblikovanje civilnodružbene platforme za trajnostni razvoj Slovenije.

 

Mreža Plan B deluje predvsem na področju civilnega dialoga. Na področju vplivanja na okoljske in strateške politike razvoja Slovenije okoljske NVO prispevajo strokovno znanje pri določanju politične agende ter izpostavljajo vprašanja, potrebe in skrbi v zvezi z varovanjem okolja pri sooblikovanju politik (zagovorništvo), opravljajo funkcijo informiranja in ozaveščanja javnosti, medijev in zasebnega sektorja o pomembnosti vloge NVO in o trajnostnem razvoju ter zelenem gospodarstvu. Inovativno razvijajo in zagotavljajo alternativne storitve, nove rešitve in pristope pri oblikovanju politik.

 

Mreža služi tudi kot povezovalno telo, ne le med okoljskimi NVO, temveč tudi drugimi ciljnimi skupinami z organizacijo posvetov, srečanj in izvedbo različnih projektov, usposabljanj in izobraževanj. Nabor deležnikov za trajnostni razvoj je zelo širok, zato je povezovalna funkcija mreže še toliko bolj pomembna.

 

Skupinska2

Mreža Plan B za Slovenijo (foto: arhiv Plan B za Slovenijo)

 

Mnogokrat odpiramo povsem nova področja delovanja, praks, idej, razmislekov ali kritik. Mreža je od svoje ustanovitve leta 2007 objavila 8 ključnih strateških pobud, okoljske NVO so pripravile pionirske analize (npr. okolju škodljivih subvencij) in priporočila različnim deležnikom trajnostnega razvoja. Iz svojega neodvisnega stališča so tudi kredibilen vir primerjalnih analiz političnih dokumentov, kot so volilni programi političnih strank, koalicijske pogodbe ipd., ki jih povzemajo mediji in širši javnosti omogočajo sprejemanje kakovostnih političnih odločitev.

 

Cilj mreže je razviti in krepiti njene kapacitete ter vloge v okolju, da bi lahko NVO v civilnem dialogu čim bolj celovito in kakovostno uveljavljale zeleni razvojni preboj na vseh področjih trajnostnosti – gospodarsko, družbeno in okoljsko.

 

Nova, že peta faza projekta se je pričela izvajati 1. 11. 2015 in se bo odvijala do konca aprila 2019 (Javni razpis Ministrstva za javno upravo za Okrepljeno zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev). Projekt se izvaja v konzorciju partnerjev Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, Pravno – informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) ter društva Ekologi brez meja.

 

V aktualnem projektu bomo v mreži, tako kot do zdaj, v okviru delovnih skupin spremljali in se vključevali v aktualne procese na nacionalni in EU ravni ter ozaveščali javno upravo, javnost in gospodarstvo o okoljskih problematikah in vlogi ter pomenu NVO. Osrednje aktivnosti projekta so namenjene trenutno najbolj pereči problematiki okoljskih NVO, in sicer financiranju okoljskih NVO. Kljub pomembni vlogi, veliki podpori in zaupanju javnosti Slovenija ne skrbi za svoje okoljske organizacije. Med vsemi NVO v Sloveniji imajo okoljske najbolj neugodno finančno sliko državnega proračunskega sofinanciranja. Zaradi neustreznih pogojev delovanja se te organizacije vsak dan bolj borijo za obstanek. Ali si Slovenija lahko privošči izgubo vitalnega stebra varovanja okolja v Sloveniji? Okoljske NVO združujejo ideje, znanje in voljo državljanov za obvladovanje okoljskih izzivov naše družbe. Njihovi interesi niso komercialni in niso interesno pogojeni, vodi jih predanost k uveljavljanju javnega interesa pri zagotavljanju zdravega življenjskega okolja. Zato bo z namenom preživetja okoljskih organizacij in mreže Plan B za Slovenijo v okviru projekta izvedena kampanja za financiranje okoljskih NVO, s katero bomo poskušali zagotoviti nadaljevanje dobrega dela okoljskih NVO ter mreže Plan B za Slovenijo.

 

Strateške pobude mreže Plan B za Slovenijo:

 

Piše: Polona Valič, koordinatorka mreže Plan B za Slovenijo