28
Nov
2013

7. okoljski akcijski program

SEDMI OKOLJSKI AKCIJSKI PROGRAM Unije do leta 2020 „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta”

(november 2013)

Unija si je s svežnjem politik in ukrepov za vzpostavitev nizkoogljičnega in z viri gospodarnega gospodarstva zadala cilj, da bo do leta 2020 postala pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo.

Ukrepe EU do leta 2020 bo usmerjala vizija za leto 2050: Leta 2050 živimo dobro, ob upoštevanju okoljskih omejitev našega planeta. Naša blaginja in zdravo okolje izhajata iz inovativnega, krožnega gospodarstva, kjer se nič ne zavrže in kjer se naravni viri upravljajo na način, ki krepi odpornost naše družbe. Naša nizkoogljična rast je že dolgo ločena od rabe virov in narekuje tempo globalnemu trajnostnemu gospodarstvu.

Program znova kot temelje okoljske politike EU določa načelo odgovornosti povzročitelja, previdnostno načelo, preventivno delovanje in načelo odpravljanja onesnaževanja pri viru.

Na področju odpadkov je EU sklenila, da bo varovala okolje in zdravje ljudi s preprečevanjem ali zmanjšanjem škodljivih učinkov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter z zmanjšanjem skupnega vpliva rabe virov in izboljšanjem njene učinkovitosti na podlagi naslednje hierarhije ravnanja z odpadki: preprečevanje nastajanja, priprava za ponovno uporabo, recikliranje, druge vrste predelave, odstranjevanje.

Za doseganje prednostnih ciljev EU so odgovorne tako Unija kot vse države članice.

Program opredeljuje 9 prednostnih ciljev, odpadki so zajeti predvsem v drugem, čeprav na to področje neposredno ali posredno vplivajo tudi ostali.

Prednostni cilj 2: spreminjanje EU v z viri gospodarno, zeleno in konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo

Program opredeljuje, da so v celotnem gospodarstvu potrebne inovacije za izboljšanje učinkovite rabe virov zato, da povečamo svojo konkurenčnost. Cene virov so namreč vedno višje zaradi njihovega pomanjkanja in omejene ponudbe.

V zadnjih letih se je zaposlenost v sektorju okoljskih tehnologij in storitev v EU povečala za približno 3 % na leto. Ocenjuje se, da je svetovni trg za ekološko industrijo vreden vsaj bilijon EUR, pri čemer naj bi se ta vrednost v naslednjih desetih letih skoraj podvojila. Evropska podjetja so na področju recikliranja in energetske učinkovitosti že vodilna v svetu, pri čemer jih je treba spodbujati, da izkoristijo takšno povečanje svetovnega povpraševanja, ter podpreti z akcijskim načrtom za ekološke inovacije. V evropskem sektorju obnovljivih virov bo do leta 2020 predvidoma ustvarjenih več kot 400.000 novih delovnih mest.

Ker je 80 % vseh vplivov na okolje, povezanih z izdelki, določenih že v fazi njihovega načrtovanja, mora okvir politike EU zagotoviti, da so prednostni izdelki na trgu EU okoljsko primerno zasnovani, da se optimizira učinkovitost rabe virov in materiala, in sicer z obravnavanjem med drugim možnosti recikliranja, reciklirane vsebine in trajnosti.  Na ravni EU in nacionalni ravni se bodo okrepila prizadevanja za odpravo ovir za ekoinovacije in sprostitev celotnega potenciala ekoloških industrij Evrope, s čimer se ustvarijo koristi za zelena delovna mesta in rast.

Veliko možnosti je na voljo tudi za izboljšanje ravnanja z odpadki v EU, zaradi katerega bi se izboljšala raba virov, odprli novi trgi, ustvarila nova delovna mesta in zmanjšala odvisnost od uvoza surovin, hkrati pa bi se zmanjšali vplivi na okolje. V EU vsako leto nastane 2,7 milijarde ton odpadkov, od katerih je 98 milijonov ton nevarnih. Povprečno se ponovno uporabi ali reciklira le 40 % trdnih odpadkov. Ostali odpadki se odpeljejo na odlagališče ali sežgejo. V nekaterih državah članicah se reciklira več kot 70 % odpadkov, kar kaže, da bi bilo mogoče odpadke uporabiti kot enega glavnih virov EU. Hkrati se v veliko državah članicah na odlagališče odloži več kot 75 % komunalnih odpadkov.

Za spreminjanje odpadkov v vir je potrebno v vseh državah zagotoviti popolno izvajanje EU zakonodaje, ki temelji na dosledni uporabi hierarhije ravnanja z odpadki in vključuje različne vrste odpadkov.

Potrebna so prizadevanja za:

 • absolutno zmanjšanje nastajanja odpadkov na prebivalca,
 • omejitev energetske predelave odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati,
 • postopno ukinjanje odlaganja na odlagališčih,
 • zagotovitev visokokvalitetnega recikliranja in
 • razvoj trgov za sekundarne surovine.

Zato je treba v celotni EU veliko bolj sistematično uporabljati tržne instrumente, ki dajejo prednost preprečevanju nastajanja, recikliranju in ponovni uporabi. Odpraviti je treba ovire, ki nastajajo pri dejavnostih recikliranja na notranjem trgu EU, ter pregledati obstoječe cilje za preprečevanje nastajanja, ponovno uporabo, recikliranje, predelavo in preusmeritev z odlagališč, da bi se doseglo krožno gospodarstvo s kaskadno rabo virov in skoraj ničelno stopnjo preostalih odpadkov.

Na področju odpadkov in naravnih virov program zagotavlja, da bo do leta 2020:

(a) EU dosegla svoje podnebne in energetske cilje za leto 2020 in si prizadevala za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 80 – 95 % do leta 2050 v primerjavi z letom 1990.

(b) Splošen vpliv industrije EU na okolje v vseh večjih industrijskih sektorjih bistveno zmanjšan, učinkovitost virov pa povečana.

(c) Splošen vpliv proizvodnje in potrošnje na okolje zmanjšan, zlasti v živilskem in stanovanjskem sektorju ter sektorju mobilnosti.

(d) Ravnanje z odpadki kot virom varno, nastajanje odpadkov na prebivalca absolutno zmanjšano, energetska predelava odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati omejena in odlaganje na odlagališča učinkovito odpravljeno.

(e) Pomanjkanje vode v EU preprečeno ali znatno zmanjšano.

Za to program ocenjuje, da je potrebno v  celoti izvajati zakonodajo EU o odpadkih, kar vključuje:

 • uporabo hierarhije ravnanja z odpadki
 • učinkovito uporabo tržnih instrumentov in ukrepov, s katerimi se zagotovi učinkovito postopno ukinjanje odlaganja na odlagališče,
 • omejitev energetske predelave odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati,
 • uporabo recikliranih odpadkov kot pomemben in zanesljiv  vir surovin za EU,
 • varno ravnanje z nevarnimi odpadki in njihovo zmanjšano nastajanje,
 • odprava nezakonitih pošiljk odpadkov in odpravo ovir za okolju prijazne dejavnosti recikliranja na notranjem trgu EU.

Program je pripravljen v skladu s predlogom Komisije za večletni finančni okvir EU za obdobje 2014–2020.

 Besedilo v PDF obliki: EU-SEDMI-OA-PROGRAM

ebm-plan b-ess

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...