03
Dec
2013

Uredba o odpadkih

UREDBA O ODPADKIH

(December 2011)

Uredba določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje njihove uporabe v skladu z Direktivo 2008/98/ES.

Ureba se uporablja za vse odpadke, razen če je s posebnim predpisom za posamezno vrsto ali tok odpadkov drugače določeno. Podrobneje opredeli pojme predelave in recikliranja. Energetska predelava se ne šteje za recikliranje. Uredba ne določa stopnje energetske učinkovitosti, da sežigalnica lahko šteje za predelavo.

Uredba določa, da je vsak odpadek potrebno uvrstiti v skupino in podskupino s klasifikacijskega seznama odpadkov Priloge 4. Prepovedano je redčenje ali mešanje nevarnih odpadkov z namenom zniževanja začetne koncentracije nevarnih snovi pod mejo, pri kateri se odpadek opredeli kot nevaren. Če ima odpadek katero od lastnosti, zaradi katerih se uvršča med nevarne odpadke, je z njim potrebno ravnati kot z nevarnim odpadkom.

Uredba določa pogoje in dokazila, pod katerimi lahko imetnik ostanka proizvodnje ravna kot s stranskim proizvodom in ne kot z odpadkom. Odpadki prenehajo biti odpadki šele po izvedeni predelavi v proizvode, materiale ali snovi za uporabo v prvotni ali drugi namen, ali pridobivanje energije. Če gre za odpadke, za katere so s posebnimi predpisi določeni cilji recikliranja in predelave, se količina materialov, ki so prenehali biti odpadek, prišteva h količini recikliranih in predelanih odpadkov.

Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot prednostni red upošteva naslednja hierarhija: preprečevanje, priprava na ponovno uporabo, recikliranje, drugi postopki predelave (vključno energetska) in odstranjevanje odpadkov. Uredba določa, da je odpadke prepovedano puščati v naravnem okolju. Z njimi je potrebno ravnati tako, da je mogoče nadaljnje ravnanje z njimi, da ni ogroženo človekovo zdravje in ne povzroča škodljivih vplivov na okolje.   Ločeno je potrebno zbirati odpadke iz papirja, kovine, plastike in stekla.

Uredba določa, da je Vlada RS sprejme operativni program ravnanja z odpadki, ki zajema analizo stanja ter določa ukrepe za izboljšavo okoljsko primerne ponovne uporabe, rekicliranje, predelave in odstranjevanje odpadkov. Ministrstvo pri pripravi programa sodeluje z drugimi članicami EU, zlasti pri vzpostavljanju mreže naprav za odstranjevanje in predelavo. Za posamezne vrste ali tokove odpadkov lahko ministrstvo pripravi posebne operativne programe.

S programom je potrebno zagotoviti ukrepe za: pripravo za ponovno uporabo, visokokakovostno recikliranje in ločeno zbiranje. Ukrepi morajo izhajati iz naslednjih ciljev:

  • do leta 2020 se priprava za ponovno uporabo in recikliranje odpadnega papirja, kovin, plastike in stekla iz gospodinjstev povečeta na najmanj 50 % skupne teže.
  • do leta 2020 se priprava na ponovno uporabo, recikliranje in materialna predelava nenevarnih gradbenih odpadkov povečajo na najmanj 70 % skupne teže.

V programu je potrebno določiti ukrepe za vzpostavitev mreže med seboj povezanih naprav za odstranjevanje odpadkov in predelavo mešanih komunalnih odpadkov. Mreža mora omogočiti odstranjevanje in predelavo mešanih komunalnih odpadkov v eni od najbližjih primernih naprav, pri čemer je za predelavo možno tudi sodelovanje z drugimi članicami EU.

Ministrstvo je zavezano pripraviti tudi operativni program preprečevanja nastajanja odpadkov, ki je lahko samostojni program ali del programa za ravnanje z odpadki. V programu se določijo: cilji, obstoječi ukrepi, potrebni dodatni ukrepi, vzpodbujanje ponovne uporabe ter kvalitativna in kvantitativna referenčna merila. Prvi program mora vlada sprejeti do 12. decembra 2013.

Povzročitelji odpadkov, pri katerem zaradi opravljanja dejavnosti nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 kg nevarnih odpadkov, mora imeti načrt gospodarjenja z odpadki s predpisano vsebino. Povzročitelj odpadkov pri katerem zaradi opravljanja dejavnosti nastane več kot 10 ton odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov, ali so v posameznem koledarskem letu zaposlovali 10 ali več oseb, mora predložiti poročilo o nastalih odpadkih s predpisano vsebino.

V evidence morajo biti vpisani: zbiralci odpadkov, izvajalci obdelave , prevozniki odpadkov, trgovci z odpadki ter posredniki. Uredba določa pogoje za vpis v evidenco ter obvezo za poročanje o ravnanju z odpadki. Prva poročila o nastalih odpadkih, zbiranju odpadkov ter obdelavi morajo proizvajalci, zbiralci in izvajalci obdelave predložiti za leto 2012.

Ministrstvo je zavezano voditi in vzdrževati informacijski sistem o ravnanju z odpadki, ki ga mora vzpostaviti do 1. januarja 2013. Dostop do podatkov v informacijskem sistemu imajo ministrstvo, izvirni povzročitelji in drugi imetniki odpadkov, zbiralci ter izvajalci obdelave ter organ, pristojen za statistiko.

Uredba vsebuje tudi nadzor in kazenske sankcije.

Besedilo v PDF obliki: SLO-UREDBA O ODPADKIH

ebm-plan b-ess

 

 

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...