03
Dec
2013

Odredba o ločeno zbranih frakcijah

ODREDBA O RAVNANJU Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI PRI OPRAVLJANJU JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

(Marec 2001)

Odredba določa najmanjši obseg in vsebino ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki morata biti zagotovljena v okviru opravljanja lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Nanaša se na ločeno zbrane frakcije kot del komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih ter njim podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti in za katere je način zbiranja določen s posebnimi predpisi.

Iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov je treba zagotoviti, da se izločajo ločene in nevarne frakcije (navedene v Prilogi 1 in 2). Zagotoviti je potrebno ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah in zbirnih centrih ter razvrščanje v sortirnici. V sortirinici je potrebno zagotoviti izločanje papirja in lepenke ter odpadne embalaže, razen če se zbrani komunalni odpadki odstranjujejo s sežiganjem. Če se komunalni odpadki in njihovi ostanki odstranjujejo z odlaganjem, je potrebno v sortirnici zagotoviti tudi izločanje nevarnih odpadkov.

V naseljih je potrebno urediti zbiralnice ločenih frakcij za papir in drobno lepenko, steklo, plastiko in sestavljene materiale ter kovine. Na območju mestnega jedra ali stanovanjskega naselja je potrebno urediti zbiralnico na vsakih 500 prebivalcev. Lahko pa se zbiralnice opremijo samo za ločeno zbiranje papirja in stekla, če se v sortirnici zagotovi izločanje plastike in sestavljenih materialov ter kovin. Zbiralnic tudi ni potrebno urediti v naselju z gostoto manj kot 300 prebivalcev na 1 km2, če je v sortirnici zagotovljeno izločanje ločenih frakcij.

Za ločene frakcije, ki nastajajo pri opravljanju gostinske in turistične dejavnosti z zmogljivostjo nad 5.000 nočitev letno, mora biti ločeno zbiranje zagotovljeno v posebnih zabojnikih. Enako velja za prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot 1.000 udeležencev.

V okviru javne službe je za nevarne frakcije potrebno urediti najmanj:

  • eno zbiralnico v naselju z več kot 25.000 prebivalci
  • dve zbiralnici v naselju z več kot 60.000 prebivalci
  • eno zbiralnico na vsakih 60.000 prebivalcev v naselju z več kot 100.000 prebivalci.

V naseljih z več kot 1.000 prebivalci je potrebno zagotoviti ločeno zbiranje nevarnih frakcij najmanj enkrat letno s premično zbiralnico, katere postanek mora trajati najmanj tri ure in o tem obvestiti najmanj 14 dni pred zbiranjem na krajevno običajen način.

Odredba navaja tudi, kako je potrebno zbiralnice urediti in vdrževati.

V okviru zbirnega centra je potrebni urediti ločeno zbiranje papirja in lepenke, stekla, plastike, odpadkov iz kovin, lesa, oblačil, tekstila, jedilnega olja in maščob, barv, črnila, lepil in smol, detergentov, baterij akumulatorjev, električne in elektronske opreme ter kosovnih odpadkov.

En zbirni center je potrebno urediti za vsako naselje nad 8.000 prebivalci, za naselje z več kot 25.000 prebivalci pa dva. Ni pa ga potrebno urediti na območju občine z manj kot 3.000 prebivalci, če ti lahko oddajo ločene frakcije v zbirnem centru sosednjih občin.

Odredba navaja tudi, kako je potrebno zbirne centre urediti in vdrževati.

V vsakem naselju mora biti najmanj enkrat letno zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih, o čemer izvajalec javne službe prebivalce obvesti vsaj 14 dni prej.

Izvajalec javne službe mora zagotoviti obveščanje o načinu ločenega zbiranja ter osveščanje. Izvajalec mora zagotoviti, da ločeno zbrane frakcije odpadne embalaže redno in brezplačno odda družbi za ravnanje z odpadno embalažo. Za ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami mora izvajalec javne službe pripraviti program. Voditi mora evidenco o količinah zbranih frakcij, količinah oddanih v predelavo in oddanih družbi za ravnanje z odpadno embalažo. Do konca marca tekočega leta, mora ministrstvu poslati poročilo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami za preteklo leto.

Besedilo v PDF obliki: SLO-ODREDBA O LOCENO ZBRANIH FRAKCIJAH

ebm-plan b-ess

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...