03
Dec
2013

OP odstranjevanja odpadkov

OPERATIVNI PROGRAM ODSTRANJEVANJA ODPADKOV S CILJEM ZMANJŠANJA KOLIČIN ODLOŽENIH BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV

(Novelacija marec 2008)

Za izvrševanje obeznosti iz Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja ter ratificiranih mednarodnih pogodb in predpisov EU, ministrstvo pripravi operativne programe, ki praviloma za obdobje štirih let razčlenijo cilje, usmeritve in naloge na posameznem področju.

Glavni cilj tega OP je prikazati obstoječe stanje v Sloveniji na področju odstranjevanja odpadkov, ter na osnovi analiz stanja nakazati potrebne ukrepe za dosego nacionalnih ciljev. Osnovna usmeritev je čimvečji delež ponovne uporabe in predelave odpadkov ter ločeno zbiranje na izvoru, ozaveščanje prebivalcev o odpadkih kot uporabnih surovinah, ter vzpostavitev stumulativnega načina obračunavanja storitev.

OP predlaga naslednje ukrepe:

1)      Sistematično zapiranje obstoječih odlagališč

Upravljalcem odlagališč, ki se niso odločili za prilagajanje novim tehničnim zahtevam, ni bilo potrebno pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja in cilj je z minimalnimi stroški ta odlagališča zapreti. Tehničnih zahtev o zapiranju na način, kot je to predpisano za pogoje za prilagajanje odlagališča, ni bilo. OP predlaga usmeritve in priporočila za zapiranje odlagališč.

2)      Regijski koncept obratovanja odlagališč

Glede na prostorske in poselitvene možnosti, ekonomičnost in logistiko OP predlaga regijski ali medobčinski pristop. Aktivnosti na področju komunalnih odpadkov so predvidene na treh nivojih: lokalno, regijski ter nadregijski nivo. Za vse lokacije regijskih centrov bo opravljena celovita presoja vplivov na okolje.

3)      Termična obdelava odpadkov

OP ugotvalja, da Slovenija dogloročno ne bo mogla izpolnjevati okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki brez njihove termične obdelave. Kot smiselno ocenjuje umestitev teh objektov v gosteje poseljenih regijah oz. v večjih mestih za tiste odpadke, ki z ekonomskega vidika nimajo več nobene snovne vrednosti in imajo zadostno kurilno vrednost.  Poleg komunalnih odpadkov za termično obdelavo predlaga še naslednje: posamezne frakcije odpadne embalaže, blata čistilnih naprav, živalske stranske proizvode, odpadke iz zdravstva in druge organske odpadke iz industrije.

4)      Pošiljke odpadkov

Usmeritev RS je, da prepoveduje uvoz odpadkov za odstranjevanje z  odlaganjem.

5)      Drugi ukrepi

Odredba o ravnanju u ločeno zbiranimi frakcijami komunalnih odpadkov opredeljuje sistem zajema ločeno zbranih frakcij. Odpadno embalažo morajo izvajalci javne službe brezplačno oddati prostovoljni shemi. Ob dobrem izvajanju odredbe bi lahko pridobili znatne količine za nadaljnjo predelavo, ki predstavljajo velik surovinski potencial. Z ločenim zbiranjem je dolgoročno mogoče doseči izločanje največ 80 % odpadkov.

Cilj pri zbiranju odpadkov iz zdravstva je 100 % zbiranje in termična obdelava.

Kolčine blata čistilnih naprav naraščajo, njihova uporaba pa je omejena. Dolgoročni cilj je manj obremenjena blata biološko obdelati, ostala pa odstraniti po drugih postopkih, od katerih v EU prevladuje sežig.

Za odpadne živalske stranske proizvode se kot cilj postavlja izgradnja infrastrukture za termično obdelavo, ki bodo zadoščale še za sežig teh odpadkov.

OP ugotavlja, da je poseben poudarek potrebno posvetiti širokemu ozaveščanju, motiviranju in informiranju prebivalstva.

Besedilo v PDF obliki: SLO-OP ODSTRANJEVANJA ODPADKOV

 

ebm-plan b-ess

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...