03
Dec
2013

OP embalaža

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO ZA OBDOBJE OD 2002 DO KONCA 2007

(Marec 2002)

Operativni program glede na mesto nastanka odpadne embalaže loči tisto, ki je komunalni odpadek (60 % nastale odpadne embalaže) in na tisto, ki ni komunalni odpadek (40 % nastale odpadne embalaže).

Pri doseganju deležev recikliranja in predelave odpadne embalaže kot prioritetne naloge določa predvsem tiste na strani industrije zaradi lažjega količinskega zajema in čistosti ter nižjih stroškov.  Ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek pa je sistemsku urejeno z zahtevo po vzpostavitvi ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ki so ga morale izvesti občine do leta 2004.

Spremljanje doseganja ciljev se zagotavlja na podlagi analize vsakoletnih poročil o količinah embalaže dane na trg in od tega nastale ter reciklirane oziroma predelane odpadne embalaže.

Operatvini program navaja naslednja področja aktivnosti v programskem sklopu:

  1. oblikovanje politike – priprava strateških dokumentov, pravno urejanje in spremljanje usmeritev EU
  2. institucionalna organiziranost- vzpostavitev povezovanja, razmejitev pristojnosti in druge relacije med udeleženci v embalažni verigi
  3. načrtovanje in vzpostavitev objektov in naprav – v industrijskem in komunalnem sektorju
  4. spremljanje, nadzor in poročanje
  5. vključevanje ciljnih javnosti – obvešanje, sodelovanje, izobraževanje

Področja aktivnosti na vsebinskem sklopu:

1) Zmanjševanje količin embalaže in preprečevanje nastajanja odpadne embalaže:

  • upoštevanje in izvajanje ustreznih postopkov izdelave embalaže
  • podkrepiti ustrezno informacijsko kampanjo zlasti za gospodinjstva kot največjih potrošnikov proizvodov
  • prizadevanja za spremembo miselnosti potrošnikov preko  plačevanja storitev ločenega zbiranja odpadne embalaže

2) Vzpostavitev in delovanje sistema ravnanja z odpadno embalažo:

Podlago predstavlja sporazum med Vlado RS in gospodarskimi združenji, ki predstavljajo proizvajalce, uvoznike, embalerje in trgovce. Dogovor bo namenjen usklajeni določitvi načina za doseganje ciljev recikliranja in predelave odpadne embalaže. Kot ključnega pomena program določa tesno sodelovanje vseh v embalažno verigo vključenih zavezancev. Predpisane obveznosti zavezancev glede racikliranja in predelave bodo  zagotavljale Družbe za ravnanje z odpadno embalažo.

V delovanje sistema ravnanja z odpadno embalažo sta v najširšem smislu vključena tako industrijski kot komunalni sektor in je ključnega pomena vzpostavitev povezav med njima na način, da bo zmanjšano nastajanje konflikta med njima.

3) Doseganje deležev recikliranja in predelave po posameznih vrstah materiala – v okviru zgoraj omenjenega Dogovora se postavi osnove za določitev masnih deležev reciklirane in predelane odpadne embalaže, ki NI komunalni odpadek.

4) Vzpostavitev in delovanje sistema vračljive embalaže:

Vključijo se ukrepi za spodbujanje njene uporabe, predvsem  v povezavi z zmanjševanjem nastajanja odpadne embalaže na izvoru.

5) Preprečevanje zapostavljanja uvoženih izdelkov in oviranja trgovanja ali povzročanja motenj konkurenčnosti.

6) Upoštevanje standardov

7) Vzpostavljanje ekonomskih instrumentov za odseganje ciljev

Kot ključno program navaja upoštevanje načela onesnaževalec plača.  Proizvajalci, uvozniki in embalerji so zavezani plačilu stroškov celovitega ravnanja z odpadno embalažo, ki NI komunalni odpadek ter stroškov prevzema in predelave odpadne embalaže, ki JE komunalni odpadek. Stroške zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov vključno z odpadno embalažo krije lokalna skupnost preko cene izvajanja lokalne javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Končni uporabnik bo preko cene gospodarjenja z odpadki dobil vzpodbudo in možnosti za intenzivno ločeno zbiranje odpadne embalaže.

8) Obveščanje ciljnih javnosti

9) Vzpostavitev in delovanje informacijskega sistema in sistema poročanja

10) Spremljanje in nadzor

Kot posvetovalno telo se ustanovi Komisija za embalažo in odpadno embalažo.

Besedilo v PDF obliki: SLO-OP O EMBALAŽI

 

ebm-plan b-ess

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...