03
Dec
2013

Uredba o obdelavi bio odpadkov

UREDBA O OBDELAVI BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV

(Junij 2008)

Uredba določa obvezna ravnanja pri obdelavi biološko razgradljivih odpadkov in pogoje za uporabo ter promet obdelanih tovrstnih odpadkov. Uporablja se za biološko razgradljive dopadke iz priloge 1 te uredbe. Obdelava biološko razgradljivih odpadkov je kompostiranje, anaerobna razgradnja, mehansko-biološka obdelava ali katerikoli postopek higienizacije teh odpadkov. Kompostarna je tehnološka enota ali oprema za kompostiranje. Po tej uredbi pa se za kompostarno ne šteje oprema za hišno kompostiranje ali za kompostiranje odpadkov rastlinskega in živalskega izvora na kmetijskih gospodarstvih, ki so ustrezno registrirana.

Povzročitelji biološko razgradljivih odpadkov morajo pri izdelavi načrta gospodarjenja z njimi upoštevati vrstni red:

 • ukrepi preprečevanja in zmanjševanja nastajanja
 • ponovna uporaba (npr. karton in lepenka)
 • recikliranje (npr. karton in lepenka)
 • kompostiranje in anaerobna razgradnja ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov
 • gorivo

Zeleni vrtni odrez je prepovedano mešati z drugimi vrstami odpadkov. Kompost, pridobljen s hišnim kompostiranjem, je prepovedano dajati v promet ali uporabljati zunaj območja vrta v upravljanju gospodinjstva.

Higienizacijo je potrebno zagotoviti, če se obdelujejo odpaki, med katerimi so tudi živalski stranski proizvodi 3. kategorije, če je letna zmogljivost lesnih odpadkov ali zelenega odreza več kot 500 t, ali če je letna zmogljivost drugih odpadkov iz priloge 1 večja od 250 t. Učinkovitost je potrebno ugotavljati s preiskavami o vsebnosti indikatorskega organizma. Uspešna higienizacija je, če je v masi 25 g vzorca ugotovljena odsotnost salmonele.

Uredba določa posebne zahteve za kompostiranje, anaerobno razgradnjo in mehansko biološko obdelavo. Kakovost komposta, pregnitega blata in stabiliziranih biološko razgradljivih odpadkov se vrednoti na podlagi meritev parametrov.  Izvaja ga oseba, ki je za to pridobila pooblastilo. Pod določenimi pogoji lahko ministrstvo za določen čas odobri zmanjšanje pogostosti meritev ali njihovo opustitev.

Uredba določa obveznosti upravljavca naprave ter obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov.  Ta mora dodatno vsebovati tudi način dajanja komposta, pregnitega blata ali stabiliziranih biološko razgradljivih odpadkov v  uporabo ter način dajanja komposta ali pregnitega blata v promet za neomejeno uporabo ter način dajanja bioplina v promet ali uporabo.

Okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo ni potrebno pridobiti za kompostarne ali bioplinarne, za:

 • rastlinske odpadke in zeleni vrtni odpad, če se kompostira na mestu nastanka
 • organske odpadke rastlinskega ali živalskega izvora, če so nastali v okviru kmetijskega gospodarstva
 • blato ene ali več malih komunalnih čistilnih naprav, katerih skupna zmogljivost čiščenja je manjša od 500 PE

Uredba določa pogoje za:

 • neomejeno rabo komposta in pregnitega blata (vnos v ali na tla na vseh zemljiščih),
 • omejeno rabo kommposta in pregnitega blata,
 • omejeno rabo stabiliziranih biološko razgradljivih odpadkov,
 • izjeme za neomejeno rabo komposta in pregnitega blata

V primeru omejene rabe komposta, pregnitega blata in stabiliziranih biološko razgradljivih odpadkov je potrebna okoljevarstveno dovoljenje, strokovna ocena in vodenje predpisanih evidenc. Za dajanje v promet za neomejeno rabo določa označevanje ter pogoje za uvoz komposta in pregnitega blata iz drugih držav.

Uredba določa nadzor in kazenske določbe.

Besedilo v PDF obliki: SLO-UREDBA O OBDELAVI BIO ODPADKOV

 

ebm-plan b-ess

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...