05
Dec
2013

OP ravnanja z OEEO

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO ZA OBDOBJE 2006 – 2008

(Januar 2006)

Operativni program je pripravljen kot operativni program Nacionalnega programa varstva okolja na področju ravnanja z električno in elektronsko odpadno opremo. Program podaja analizo obstoječega stanja, določa cilje in ukrepe za njihovo uresničevanje in ocenjuje stroške izvedbe, finančne vire ter kazalnike za spremljanje izvajanja.

Zakonske in programske podlage so tudi:

  • najmanjši deleži letne količine OEEO, ki jih morajo proizvajalci v posameznem letu prevzeti od končnih uporabnikov, distributerjev in javnih komunalnih služb,
  • najmanjše letne količine, za katere morajo izvajalci javnih komunalnih služb zagotoviti brezplačno oddajo v obdelavo proizvajalcem,
  • obveznosti v zvezi s predelavo in odstranjevanjem prevzete OEEO.

Predvidena je uvedba obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z OEEO, vendar zgolj, če do konca leta 2007  cilji ne bi bili doseženi. Proizvajalci, uvozniki in pridobitelji imajo možnost, da vzpostavijo svoje skupne ali inidividualne sheme za ravnanje z OEEO. Evidence o dajanju EEO na trg vodi CURS na podlagi evidenc o vplačilih okoljske dajatve, ki jo morajo proizvajalci in pridobitelji obračunavati ob dajanju na trg.

Ključni cilj programa je zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi in okolje ter preprečevanje odlaganja OEEO na odlagališča.

V ta namen morajo biti izpolnjeni glavni cilji:

1)      Vzpostavitev učinkovitega sistema zbiranja OEEO z vzpostavitvijo ustrezne zmogljivosti za prevzem OEEO vključno z javnimi prevzemnimi mesti.

2)      Izločanje nevarnih snovi in ustrezno ravnanje z njimi, obdelovalci OEEO morajo izpolnjevati zahtevane standarde za preprečevanje negativnih vplivov na okolje, pridobiti morajo okoljevarstveno dovoljenje. Obdelava mora potekati v dveh stopnjah:

  • Ročno izločanje določenih snovi in sestavnih delov
  • Ročno, mehansko, kemijsko ali metalurško izločevanje določenih snovi, pripravkov in sestavnih delov.

3)      Doseganje predvidenih ciljev zbranih količin najmanj 4 kg OEEO iz gospodinjstev na prebivalca na leto, oziroma letno količino 8.000 t do konca leta 2007.

Glavni ukrep politike ravnanja z OEEO je vzpostavitev načela podaljšane odgovornosti prizvajalca (EPR) na osnovi katerega osebe, ki dajejo EEO na trg, postanejo odgovorne za izvedbo in financiranje zbiranja, skladiščenja, predelave in odstranjevanje OEEO. Skladno z izkušnjami drugih držav članic EU, v katerih se večina OEEO zbere pri izvajalcih javnih komunalnih služb, je potrebno urediti razmerja med njimi ter zavezanci za ravnanje z OEEO. Prevzemna mesta pri distributerjih je potrebno opremiti z ustreznim prostorom in zabojniki za začasno skladiščenje OEEO. Prav tako je potrebno opremiti zbirne centere izvajalcev javnih omunalnih služb glede na različne vrste OEEO.

Poizvajalci in pridobitelji lahko sovje obveznosti izpolnjujejo združeno v skupni shemi ravnanja z OEEO, a odgovornosti za izpolnjevanje svojih obveznosti ne more prenesti na tretjo osebo.

Shema sestoji iz:

  • mreže prevzemnih mest pri distributerjih
  • mreže zbiralnic
  • transportnih zmogljovosti zbiralca vključno s skladišči
  • objektov za skaldiščenje in najmanj 1. stopnje obdelave
  • zagotovljene zmogljivosti za oddajo v 2. stopnjo obdelave oziroma v predelavo

Prozivajalec in pridobitelj mora ob dajanju EEO na trg z bančno garancijo zavarovati izpolnitev svojih obveznosti v zvezi z ravnanjem z OEEO.

Proizvajalci in pridobitelji morajo prevzeti vso OEEO, ki jo na prodajnem mestu oddajo uporabniki in prevzeti vse količine OEEO pri javnih komunalnih službah, pri čemer so obveznosti posamezne sheme sorazmerne s količino EEO, ki jo dajejo na trg člani te sheme. Zagotoviti morajo, da so končni uporabniki seznanjeni z možnostmi brezplačne oddaje OEEO.

Kadar je mogoče in ustrezno mora imeti ponovna uporaba OEEO in njenih sestavnih delov prednost pred predelavo. Zbiranje in prevoz ločeno zbrane OEEO mora biti izveden na tak način, da omogoča ponovno uporabo. Prozivajalci morajo v enem letu po začetku dajanja na trg vsakega tipa EEO obdelovalcem in predelovalcem zagotoviti podatke o sestavnih delih in materialih ter mestih, kjer se nahajajo nevarne snovi.

Besedilo v PDF obliki: SLO-OP RAVNANJA Z OEEO

 

ebm-plan b-ess

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...