05
Dec
2013

Uredba o izrabljenih gumah

UREDBA O RAVNANJU Z IZRABLJENIMI GUMAMI

(2009)

Uredba določa pravila zbiranja in predelave izrabljenih gum ter druge obveznosti v zvezi z dajanjem gum v promet. Določbe se uporabljajo za vse vrste gum ne glede na njihovo velikost ali maso.

Povzročitelj odpadkov mora izrabljene gume oddati zbiralcu brezplačno, izpolnjen pa mora biti evidenčni list. Lahko pa povzročitelj izrabljene gume prepusti serviserju, fizične osebe pa tudi izvajalcu javne komunalne službe. Prepuščanje gum na prevzemnih mestih za komunalne odpadke je prepovedano. Fizične osebe jih lahko prepušča tudi v zbirnem centru javne komunalne službe.

Povzročitelj odpadkov, pri katerem nastane manj kot 10 t in več kot 50 kg izrabljeni gum letno, mora urediti njihovo začasno skladiščenje in prevzem zbiralca najmanj enkrat letno. Pravna oseba, pri kateri nastane 50 kg izrabljenih gum ali manj lahko prepušča te gume v zbirnem centru zbiralca.

Izvajalec javne komunalne službe ne sme prevzeti izrabljenih gum od pravne osebe, ali izrabljenih gum fizične osebe, ki presega 50 kg. Izvajalec komunalne službe mora zbrane odpadne gume brezplačno oddati zbiralcu.

Serviser mora brezplačno prevzeti izrabljene gume od povzročitelja odpadkov za katerega opravi storitev vzdrževanja njegovega vozila. Serviser lahko zaračuna prevzem take gume, če zanjo ni dokazila, da jo je dal v promet proizvajalec, ki zagotavlja zbiranje izrabljenih gum. Za dokazilo se šteje, da je proizvajalec vpisan v evidenco, objavljeno na spletnih straneh ministrstva. Serviser zbrane izrabljene gume odda zbiralcu.

Proizvajalci morajo zagotavljati takšno ravnanje z izrabljenimi gumami, da se zberejo vse izrabljene gume, ki nastanejo v RS v koledarskem letu in da se vse zbrane izrabljene gume oddajo v predelavo. Gume lahko daje v promet samo, če na svoje stroške zagotavlja zbiranje izrabljenih gum od povzročiteljev odpadkov ter javnih komunalnih služb ter zagotovi njihovo predelavo. Proizvajalec mora biti vpisan v evidenco pri ministrstvu. Svoje obveznosti lahko zagotavlja samostojno ali skupaj z drugimi proizvajalci. Zbiranje izrabljenih gum mora zagotoviti na celotnem območju RS. Z oglaševalnimi akcijami mora zagotoviti obveščanje javnosti o namenu in ciljih zbiranja izrabljenih gum ter o ravnanju z njimi, še posebej pa z:

  • možnimi učinki odmetavanja ali kopičenja izrabljenih gum na okolje,
  • prepovedjo prepuščanja izrabljenih gum na prevzemnih mestih za komunalne odpadke
  • možnostmi njihovega brezplačnega prepuščanja in
  • načinih njihove predelave

Proizvajalci morajo imeti načrt ravnanja z izrabljenimi gumami, ki ga zagotavljajo samostojno ali skupinsko. Načrti morajo biti vpisani v evidenco načrtov pri ministrstvu, ureba določa vsebino takšnih načrtov.

Izvajalec predelave izrabljenih motornih vozil mora izrabljene gume, ki nastanejo pri predelavi teh vozil oddati zbiralcu ali sam zagotoviti oddajanje izrabljenih gum v predelavo. O tem mora voditi evidenčne liste.

Zbiralec mora brezplačno zbirati izrabljene gume od povzorčiteljev odpadkov in javnih komunalnih služb ter jih oddajati v predelavo skladno z načrtom. Za zbiranje, razvrščanje in skladiščenje mora urediti enega ali več zbirnih centrov tako, da je zagotovljeno njihovo zbiranje na celotnem območju Slovenije. O zbiranju mora voditi evidenco ter o zbranih izrabljenih gumah in ravnanju z njimi poročati ministrstvu.

Predelovalec mora izrabljene gume predelati tako, da se:

  • reciklirajo do proizvodov, ki prenehajo biti odpadek ali
  • uporabijo kot gorivo ali za drugo pridobivanje energije.

Proizvajalec, ki samostojno zagotavlja izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe, mora zagotoviti finančno jamstvo. V primeru izvajanja skupnega načrta, mora finančno jamstvo zagotoviti nosilec skupnega načrta. Uredba predpisuje obliko in višino finančnega jamstva.

Nadzor nad izvajanjem uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za okolje. Uredba ima tudi kazenske določbe.

Besedilo v PDF obliki: SLO-UREDBA O ODPADNIH GUMAH

 

ebm-plan b-ess

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...