05
Dec
2013

Uredba o odpadnih zdravilih

UREDBA O RAVNANJU Z ODPADNIMI ZDRAVILI

(2008)

Uredba določa pravila ravnanja ter pogoje za zbiranje in odstranjevanje neuporabnih zdravil in ostankov zdravil ter zajema:

  • odpadke (zdravila) iz porodništva, diagnostike, zdravljenja in preventive v humani medicini
  • odpadke (zdravila) iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in preventive pri veterinarski dejavnosti
  • zdravila kot ločeno zbrana frakcija komunalnih odpadkov

Uredba definira kampanjo prepuščanja odpadnih zdravil, ki jo zbiralci občasno organizirajo praviloma v bližini prostora z izdajnim mestom zdravil končnim uporabnikom. Traja nepretrgoma 1 teden in v okviru kampanje je treba zagotoviti dejavno spremljanje prevzemanja odpadnih zdravil tako, da so končni uporabniki obveščeni o možnosti in pomenu prepuščanja odpadnih zdravil.

Obveznosti končnega uporabnika:

  • odpadnih zdravil ne sme prepuščati kot mešani komunalni odpadek
  • lahko jih prepušča javni komunalni službi v zbirnih centrih ali v premičnih zbiralnicah za nevarne odpadke
  • lahko jih prepusti imetniku dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno v posebnih zabojnikih, ki so v sklopu njihovega poslovnega prostora
  • lahko prepusti zbiralcu ob kampanjah prepuščanja odpadnih zdravil

Končni uporabnik mora odpadna zdravila oddati:

  • zbiralcu odpadnih zdravil ali
  • veletrgovcu z zdravili ali
  • imetniku dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno, če mu jih ta oseba dostavlja

Izvajalec javne komunalne službe ne sme prevzemati odpadnih zdravil. Če so v mešanih komunalnih odpadkih odpadna zdravila, jih mora prevzeti kot nevarne odpadke. Zagotoviti mora, da je končnim uporabnikom dana možnost prepuščanja v zbirnih centrih ali premični zbiralnici. Vsa zbrana odpadna zdravila mora brezplačno oddati zbiralcu odpadnih zdravil.

Imetnik dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno mora v sklopu poslovnega prostora zagotoviti zabojnik za brezplačen prevzem odpadnih zdravil ali zagotoviti osebni prevzem. V svojih poslovnih prostorih mora zagotoviti zabojnik za začasno skladiščenje prevzetih odpadnih zdravil, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov. Zabojnik zagotovi veletrgovec. Na vidnem mestu mora namestiti obvestilo o možnosti brezplačnega prepuščanja odpadnih zdravil. Vsaka pošiljka odpadnih zdravil mora biti opremljena z evidenčnim listom. Zbrana odpadna zdravila mora oddati zbiralcu ali veletrgovcu.

Veletrgovec mora ob dobavi zdravil zagotoviti prevzem odpadnih zdravil od imetnika dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno, če je o tem z njim dogovorjen. Veletrgovec tako prevzeta odpadna zdravila odda zbiralcu na podlagi evidenčnih listov. Veletrgovec z zdravili mora za zdravila, ki jih daje v promet na debelo, zagotoviti prevzemanje in nadaljnje ravnanje z odpadnimi zdravili.

Zavezanec, ki zagotavlja ravnanje z odpadnimi zdravili, mora biti vpisan v evidenco pri ministrstvu, za kar mora imeti ustrezen načrt ravnanja z njimi. Več zavezancev lahko pripravi skupni načrt ravnanja z odpadnimi zdravili in pristopi k njegovemu izvajanju. Vsebina načrta je določena s to uredbo. Podatki iz evidence zavezancev so dostopni na spletnih straneh ministrstva. Obračun storitev zavezancem temelji na tarifi, katere osnova je delež posameznega zavezanca v celotnem prihodku, ustvarjenem s prometom z zdravili v preteklem letu.

Zbiralec odpadnih zdravil mora biti vpisan v evidence na ministrstvu. Zbiralec lahko zbira in zagotavlja odstranjevanje odpadnih zdravil v obsegu, kot je zanj določen v načrtu ravnanja. Odpadna zdravila mora prevzemati od končnih uprabnikov, imetnikov dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno in veletrgovcev brez zahteve za plačilo zaradi stroškov. Zagotoviti mora tudi kampanjo prepuščanja odpadnih zdravil.  Za zbiranje, razvrščanje in skladiščenje mora urediti enega ali več zbirnih centrov. Zagotoviti mora, da odstranjevanje odpadnih zdravil izvajajo le osebe, ki imajo ustrezno okoljevarstveno dovoljenje.

Zavezanec mora do 31. marca tekočega leta ministrstvu poročati o ravnanju s prevzetimi zdravili za preteklo kledarsko leto.

Nadzor nad izvajanjem uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za okolje ter farmacevtski nadzorniki organa, pristojnega za zdravila ali uradni veterinarji.

Besedilo v PDF obliki: SLO-UREDBA O ODPADNIH ZDRAVILIH

ebm-plan b-ess

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...